Een arbeidsconflict of arbeidsgeschil is een conflict tussen werknemer en werkgever die langdurig voortbestaat en niet wordt opgelost. Het gevolg is vaak een negatieve energie in de organisatie door de hoog oplopende spanningen. Voor werknemers kan wegblijven soms zelfs de enige uitweg lijken. Ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen komen voort uit een arbeidsconflict. Het is daarom van belang snel in actie te komen. Wat zijn oplossingen voor een arbeidsconflict?

Arbeidsrecht advocaat

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Omdat de werkgever van nature de bovenliggende partij is, zorgt het arbeidsrecht ervoor dat de belangen van de werknemer niet in het gedrang komen. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied, waar antwoorden niet snel te vinden zijn. Doordat er niet veel over in de wet staat, zal een arbeidsrechtadvocaat jurisprudentie moeten doorspitten om te onderzoeken of een kantonrechter eerder over een soortgelijke zaak heeft geoordeeld. Zonder een gespecialiseerde advocaat in het arbeidsrecht, is het moeilijk om duidelijke antwoorden te krijgen. 

Aansprakelijkheidsrecht advocaat

Het aansprakelijkheidsrecht richt zich op zaken waarbij schade wordt ondervonden door een handeling van een ander. Binnen dit rechtsgebied gaat het om materiële en immateriële schade. Onder materiële schade wordt bijvoorbeeld lichamelijke schade of schade aan uw spullen verstaan, terwijl bij immateriële schade gedacht moet worden aan vermogensschade doordat u niet meer kunt werken. Het voornaamste doel van het aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Daarnaast kan er ook en preventieve werking van uitgaan en kan het voor genoegdoening zorgen dat u erkenning krijg voor het feit dat u schade heeft geleden. Een aansprakelijkheids advocaat die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht kan u helpen om een vergoeding voor geleden schade te ontvangen.

Asielrecht advocaat

Asielrecht komt voort uit de klassieke oudheid waarin het een toevlucht voor ontsnapte slaven betekende. Dit beeld begon in de middeleeuwen te verschuiven naar een asiel voor verbannen of voortvluchtige misdadigers. Vanaf de negentiende eeuw ontstond het begrip asielrecht met de huidige betekenis: Een toevlucht voor politiek vervolgden en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Een asielrecht advocaat is dan ook gespecialiseerd in mensenrechten. Indien mensenrechten gegarandeerd zouden zijn, zou het asielrecht overbodig zijn.

Agrarisch recht advocaat

Het agrarisch recht heeft betrekking op alle juridische zaken die van belang zijn bij aan agrarische onderneming. Er zijn dus veel verschillende rechtsgebieden bij betrokken. Je kunt bij agrarisch recht denken aan zaken met betrekking tot de pacht van grond en eventuele opstallen, vergunningen en subsidies maar ook de verschillende rechtsvormen die een onderneming kan hebben.

Ambtenarenrecht advocaat

Het ambtenarenrecht lijkt op sommige punten op het arbeidsrecht, maar is eigenlijk een rechtsgebied op zich. De problematiek die zich voordoet in het ambtenarenrecht, doet zich ook voor in het arbeidsrecht, maar de geschillen worden bij het ambtenarenrecht op een andere manier opgelost dan bij het arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht is dan ook een erg specialistisch rechtsgebied. Een groot verschil is dat het ontslag door een overheidswerkgever niet vooraf getoetst hoeft te worden, maar dat achteraf een toetsing door een onafhankelijke bestuursrechter kan plaatsvinden. Het ambtenarenrecht is nauw verwant aan het bestuursrecht, omdat regels van het ambtenarenrecht gebaseerd zijn op het bestuursrecht.